Trądzik pospolity jest najczęstszą dermatozą wieku młodzieńczego, a jego rozpowszechnienie szacuje się w granicach od 35 do 90%. Jednym z najczęściej opisywanych zaburzeń psychicznych występujących u osób dotkniętych trądzikiem jest depresja. Niekwestionowanym przełomem w leczeniu trądziku okazało się wprowadzenie w latach 70. XX w. preparatów doustnej izotretynoiny, należącej do grupy retinoidów, wywołując jednocześnie ożywioną dyskusję na temat możliwości wywoływania przez nią zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń depresyjnych. Celem niniejszej pracy, opartej na analizie dostępnej literatury, była ocena związków między występowaniem trądziku, stosowaniem terapii przeciwtrądzikowej przy pomocy izotretynoiny a występowaniem zaburzeń depresyjnych. Praca została podzielona na 4 części: w I przedstawiono definicję depresji, podając kryteria diagnostyczne oraz etiologię, w II omówiono rozpowszechnienie depresji w ogólnej populacji dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechnienia depresji u osób z trądzikiem, III stanowi przegląd prac dotyczących powiązań izotretynoiny z zaburzeniami nastroju, a IV zawiera podsumowanie doniesień i dyskusję. Bazując na dokonanym przeglądzie literatury oraz doświadczeniach własnych, autorzy tej pracy zwracają uwagę na dwa przeciwstawne działania izotretynoiny: przeciwdepresyjne i depresjogenne – w zależności od udziału poszczególnych czynników etiologicznych w wyzwalaniu i podtrzymaniu epizodu depresji. Autorzy podkreślają znaczenie oceny stanu psychicznego pacjenta przed włączeniem leku oraz w trakcie terapii izotretynoiną, z uwzględnieniem fizykalnych objawów depresji, zebranie dokładnego wywiadu w kierunku występowania zaburzeń psychicznych w przeszłości i w rodzinie pacjenta oraz ścisłą współpracę z lekarzem psychiatrą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu psychicznego pacjenta. Autorzy postulują stworzenie polskiego konsensu dermatologiczno-psychiatrycznego w odniesieniu do terapii izotretynoiną na wzór powstałego w Australii.

Nasi specjaliści

  • 1