Przemoc wobec kobiet jest jedną z najczęstszych form przemocy, występując z różną częstością we wszystkich szerokościach geograficznych.
Celem była ocena rozpowszechnienia przemocy domowej w badanej grupie oraz nakreślenie portretu sprawcy przemocy domo-wej biorąc pod uwagę jego sytuację zawodową, ekonomiczną i zdrowotną.
Grupę badaną stanowiło 200 pełnoletnich pacjentek zgłaszających się do lekarza rodzinnego w sześciu ośrodkach POZ na terenie województwa lubelskiego.
Metody. Jako skali przesiewowej, służącej do wykrywania przemocy użyto Skali Doświadczeń Maltretowanych Kobiet (The Wo-men’s Experiences with Battering Scale, WEB) oraz kwestionariusza własnej konstrukcji.
Wyniki i wnioski: Rozpowszechnienie przemocy w bliskich związkach (IPV) w badanej grupie pacjentek wynosiło 41% w ciągu całego życia, a w ciągu ostatniego roku – 26,5%. Pozytywny wynik w Skali WEB, wskazujący na doznawanie przemocy lub zagrożenie przemocą, osiągnęło natomiast aż 51% spośród badanych kobiet. Sprawcą przemocy najczęściej był mąż (81,8%) lub były mąż (11,4%), ze strony partnera w związku nieformalnym przemocy doznało natomiast niecałe 7% badanych kobiet. Ponad 80% sprawców przemocy aktualnie nadużywała alkoholu, 75% z nich nadużywało alkoholu również w przeszłości, prawie 66%, pracowało zawodowo, ale część z nich- 48,4%, miała problemy finansowe, 19,3% sprawców było karanych, 12.1 % chorowało na padaczkę, 13,6% chorowało na jakiś rodzaj zaburzeń psychicznych, aż 25,9% z nich doznało w przeszłości urazu głowy.

Nasi specjaliści

  • 1